Galerie foto

 

Prelucrari prin aschiere - Piese strunjite

Piese strunjite
Piese cu suprafata protejata (zincate)

Prelucrari prin aschiere - Piese strunjite

Piese strunjite

Prelucrari prin aschiere

Foto 3

Prelucrari prin aschiere

Foto 4

Prelucrari prin strunjire

Foto 5

Prelucrari prin strunjire

Foto 6

Prelucrari prin strunjire

Foto 7

Prelucrari prin strunjire

Foto 8

Prelucrari prin frezare

Foto 9

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate
Piese cu suprafata protejata (zincate)

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

Prelucrari prin aschiere

Foto 13

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

Prelucrari prin aschiere

Foto 15

Prelucrari prin aschiere

Foto 16

Prelucrari prin strunjire

Foto 17

Prelucrari prin strunjire - Piese strunjite

Piese strunjite

Piese cu suprafata protejata - Piese zincate

Piese cu suprafata protejata (zincate)

Prelucrari prin strunjire - Piese strunjite

Piese strunjite

Prelucrari prin frezare

Foto 21

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate
Piese cu suprafata protejata (zincate)

Piese cu suprafata protejata - Piese zincate

Piese cu suprafata protejata (zincate)

Prelucrari prin aschiere

Foto 25

Prelucrari prin aschiere

Foto 26

Prelucrari prin aschiere

Foto 27

Prelucrari prin strunjire - Piese strunjite

Piese strunjite
Piese cu suprafata protejata (zincate)

       

Prelucrari prin strunjire - Piese strunjite

Piese strunjite

Prelucrari prin strunjire

Foto 30

Prelucrari prin strunjire - Piese strunjite

Piese strunjite

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

       

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

Prelucrari prin aschiere - Piese rectificate

Piese rectificate

       

Prelucrari prin aschiere - Piese rectificate

Piese rectificate
Roti dintate
Piese cu suprafata protejata (cormate dur)

Piese strunjite - Roti dintate

Piese strunjite
Roti dintate

Prelucrari prin aschiere

Foto 39

Prelucrari prin aschiere

Foto 40

       

Prelucrari prin strunjire - Piese strunjite

Piese strunjite

Prelucrari prin strunjire - Piese strunjite

Piese strunjite

Roti dintate - Piese brunate

Roti dintate
Piese cu suprafata protejata (brunate)

Prelucrari prin strunjire

Foto 44

       

Prelucrari prin aschiere - Piese vulcanizate

Piese vulcanizate

Prelucrari prin aschiere - Piese vulcanizate

Piese vulcanizate

Prelucrari prin aschiere - Piese vulcanizate

Piese vulcanizate

Prelucrari prin aschiere - Piese vulcanizate

Piese vulcanizate

       

Prelucrari prin aschiere - Piese vulcanizate

Piese vulcanizate

Prelucrari prin aschiere

Foto 50

Prelucrari prin aschiere - Piese vulcanizate

Piese vulcanizate

Prelucrari prin frezare - Piese frezate

Piese frezate

       

Roti dintate - Piese brunate

Roti dintate
Piese cu suprafata protejata (brunate)

Prelucrari prin strunjire

Foto 54

Prelucrari prin aschiere - Roti dintate

Roti dintate

Roti dintate - Piese brunate

Roti dintate
Piese cu suprafata protejata (brunate)